Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinné předškolní vzdělávání

NOVINKY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

 

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

 

Povinné předškolní vzdělávání

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není - li dále stanoveno jinak - viz § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

 

Organizace výchovy a vzdělávání předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky:

 

  1. Docházka dítěte je povinná každý pracovní den v rozmezí minimálně 4 hodin denně - od 8:00 do 12:00 hod.
  2. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku.
  3. Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte /pravidla stanovena ve školním řádu/
  4. Za děti, které mají povinnou předškolní docházku, se neplatí úplata za předškolní vzdělávání.

 

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z  alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

 

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky – tzn., že dítě nedochází do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ.

 

Podmínky individuálního vzdělávání:

 

  1. Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a případně písemně oznámit, že bude své dítě individuálně vzdělávat.
  2. Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném ověřování získaných dovedností v určených oblastech.
  3. Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit ověřování v MŠ v daném termínu /prosinec – viz školní řád/
  4. Individuální vzdělávání může být ředitelem školy ukončeno z důvodu nedodržení termínu ověřování a dle výsledku ověřování.
  5. V době individuálního vzdělávání nemá dítě nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravování.
  6. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Podrobnější informace získáte v MŠ nebo přímo ve školském zákoně.

 

Vymezení spádových mateřských škol

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona. Školský obvod vymezilo Usnesení č.19/Z 19/17 Zastupitelstva Obce Blatnice pod Svatým Antonínkem ze dne 1. 2. 2017. Součástí školského obvodu jsou obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička a Suchov.

 

Zůstává možnost zapsání dítěte i do jiné než spádové MŠ

Zákonní zástupci mohou i nadále zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání také v jiné než spádové MŠ.

 

Zvýhodnění dle spádové MŠ

Zvýhodnění přednostního přijetí dítěte s trvalým pobytem v obvodu spádové MŠ, se pro školní rok 2017/2018 vztahuje na děti, které dovrší věk minimálně 4 roky k 31. 8. 2017. Pro mladší děti bude toto zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského zákona.

 

Změna termínu zápisu

Zápis k předškolnímu vzdělávání se podle novely nově koná v období od 2. května do 16. května.